top of page

PRIVACYVERKLARING

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is van essentieel belang. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door Secure Electronics BV, Exploitatiezetel: Poodtstraat 2A, 1740 Ternat, BE0458 308 964. Secure Electronics wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Secure Electronics instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot:   

 

Secure Electronics:

Poodtstraat 2A - 1740 Ternat

BTW nr: BE.0458 308 964


Functionaris voor gegevensbescherming:  Tel: +32 2 569 73 80 administration@secure-electronics.be

 

Doeleinden van de verwerking

• Verzenden van informatie over onze producten en diensten

• Bellen of mailen om onze dienstverlening uit te voeren

• Voor commerciële doeleinden

• Producten bezorgen

• Uitnodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek

 

Secure Electronics analyseert uw gedrag op de website om uw beleving op de website te verbeteren..

 

Doorgifte van gegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen zoals commerciële partners, tenzij u daar uw toestemming voor geeft. U kan deze toestemming ten allen tijde intrekken via eenvoudig verzoek via administration@secure-electronics.be

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Uw naam, adres, ondernemingsnummer en e-mailadres worden bijgehouden tot na de laatste aankoop of volgens contract tot na het laatste servicebezoek.

 

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heeft u de volgende rechten:

  • Recht van inzage: u heeft het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;

  • Recht op verbetering: u heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;

  • Recht op beperking van de verwerking: indien u het recht op verbetering uitoefent heeft u eveneens het recht aan ons te vragen uw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt eveneens in de gevallen die omschreven zijn artikel 17 van de AVG (de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw gegevens en verzoekt ons in de plaats daarvan om het gebruik van uw gegevens te beperken – u heeft de gegevens nodig voor het onderbouwen van een rechtsvordering, terwijl wij deze gegevens niet verder nodig hebben voor de door ons omschreven doelstellingen);

  • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;

  • Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht de gegevens die wij over u verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

 

U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan: 

administration@secure-electronics.be.

Met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, beschikt u over de hierboven beschreven rechten, aangevuld met:

  • Recht op bezwaar: u kan ten allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking via administration@secure-electronics.be. Secure Electronics zal zo snel mogelijk gevolg geven aan dit verzoek, maar in afwachting heeft u eveneens het recht een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen tot uw verzoek is ingewilligd.  

 

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit

(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).

bottom of page